Laboratoorsete teenuste hinnakiri

AS-i Tartu Veevärk
LABORATOORSETE TEENUSTE HINNAKIRI


AS –i Tartu Veevärk labor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ja vastab EVS-EN ISO 17025:2017 nõuetele kui katselabor. Proovivõtjad on atesteeritud ja omavad vastavaid tunnistusi.

Tartu Veevärgi (TVV) labor kinnitab, et viib läbi kõik oma tegevused konfidentsiaalselt ja erapooletult. Labori akrediteerimise käigus võivad klientide andmeid näha Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) töötajad, kuid info ei kuulu avalikustamisele. Akrediteerimisalas olevate metoodikatega saab tutvuda täpsemalt EAK-i kodulehel: http://www.eak.ee/dokumendid/pdf/kasitlusala/L098.pdf
Metoodikaid puudutavate küsimustega (mõõtemääramatus jms) pöörduge AS Tartu Veevärk laborijuhataja poole, tel: 7306233.

Proovide uuringute tellimisel on vajalik eelnev konsultatsioon laboriga proovi koguse, taara ja proovitoomise aja suhtes. Laborist uuringut tellides nõustub klient labori poolsete tingimustega sealhulgas metoodikad jms. 

Põjavee- ja joogiveeanalüüside hinnakiri

Jrk. Analüüs Kuuluvus akredi-teerimis- alasse Hind ilma km-ta EUR Hind koos km-ga EUR
1. Hägusus + 4,50 5,40
2. pH + 2,75 3,30
3. Kuivjääk 105 0C - 7,50 9,00
4. Elektrijuhtivus + 2,75 3,30
5. Leelisus; HCO3- - 7,00 8,40
6. Oksüdeeritavus (PHT) + 7,00 8,40
7. Ammoonium; N-NH4+ + 7,00 8,40
8. Nitrit; N-NO2- + 7,00 8,40
9. Nitraat; N-NO3- + 8,50 10,20
10. Üldkaredus + 5,00 6,00
11. Kaltsium; Ca2+ - 5,00 6,00
12. Magneesium Mg2+ (eeldab ka Ca2+ määramist) - 1,00 1,20
13. Mangaan; Mn + 15,00 18,00
14. Üldraud; Feüld + 10,00 12,00
15. Sulfaat; SO42- + 6,25 7,50
16. Kloriid; Cl- + 7,00 8,40
17. Fluoriid; F- + 8,25 9,90
18. Sulfiid; S2- - 8,50 10,20
19. Lõhn + 1,65 1,98
20. Maitse + 1,65 1,98
21. Värvus + 2,50 3,00
22. Coli-laadsed bakterid + 6,50 7,80
23. Eshericia coli bakterid + 7,00 8,40
24. Fekaalsed enterokokid + 6,50 7,80
25. Kultiveeritavate mikroorg. kolooniate arv 220C + 6,00 7,20
26. Kultiveeritavate mikroorg. kolooniate arv 370C + 6,00 7,20

Joogivee tavaanalüüs (Sotsiaalministri määrus nr.61)

  Km-ta EUR Km-ga EUR  

Km-ta EUR

Km-ga EUR

Eshericia coli bakterid 7,00 8,40

Maitse

1,65 1,98
Coli-laadsed bakterid 6,50 7,80

Hägusus

4,50 5,40
Kolooniate arv 220C juures 6,00 7,20

Elektrijuhtivus

2,75 3,30
Värvus 2,50 3,00

pH

2,75 3,30
Lõhn 1,65 1,98 Pakett kokku 35,30 EUR 42,36 EUR

Keemiline- ja mikrobioloogiline analüüs joogiveetorustiku käikulaskmiseks

  Km-ta EUR Km-ga EUR   Km-ta EUR Km-ga EUR
Eshericia coli bakterid 7,00 8,40 Lõhn 1,65 1,98
Coli-laadsed bakterid 6,50 7,80 Maitse 1,65 1,98
Fekaalsed enterokokid 6,50 7,80 Hägusus 4,50 5,40
Ammoonium 7,00 8,40 Elektrijuhtivus 2,75 3,30
Värvus 2,50 3,00 pH 2,75 3,30
Pakett kokku 42,80 EUR 51,36 EUR


Joogiveeallikana kasutatava põhjavee keemiline- ja mikrobioloogiline analüüs (Sotsiaalministri 09.07.2015.a. määrus nr.43 Lisa  punktid 5.1-5.3)

  Km-ta EUR Km-ga EUR   Km-ta EUR Km-ga EUR
Eshericia coli bakterid 7,00 8,40 Lõhn 1,65 1,98
Coli-laadsed bakterid 6,50 7,80 Mangaan 15,00 18,00
Fekaalsed enterokokid 6,50 7,80 Nitraat 8,50 10,20
Kolooniate arv 220C 6,00 7,20 Nitrit 7,00 8,40
Ammoonium 7,00 8,40 Oksüdeeritavus (PHT) 7,00 8,40
Hägusus 4,50 5,40 Üldraud 10,00 12,00
Elektrijuhtivus 2,75 3,30 Sulfaat 6,25 7,50
Fluoriidid 8,25 9,90 Värvus 2,50 3,00
Kloriidid 7,00 8,40 pH 2,75 3,30
Pakett kokku 116,15 EUR 139,38 EUR

Heitvee-, reovee- ja pinnaveeanalüüside hinnakiri

Jrk. Analüüs Kuuluvus akredi-teerimis- alasse Hind ilma km-ta EUR Hind koos km-ga EUR
1. pH + 2,75 3,30
2. Hõljuvained + 8,00 9,60
3. Biokeemiline hapnikutarve; BHT7 + 12,00 14,40
4. Keemiline (dikromaatne) hapnikutarve; KHT + 17,00 20,40
5. Ammoonium; N-NH4+ + 7,00 8,40
6. Nitrit; N-NO2- + 8,00 9,60
7. Nitraat; N-NO3- + 8,50 10,20
8. Üldlämmastik; Nüld + 13,00 15,60
9. Üldfosfor; Püld + 13,00 15,60
10. Fosfaat; PO43- - 9,00 10,80
11. Sulfaat; SO42- + 6,25 7,50
12. Lahustunud hapnik - 6,50 7,80
13. Kuivaine 105 0C - 7,50 9,00
Heit- ja reovee 6 maksustatavat komponenti
  Km-ta EUR Km-ga EUR   Km-ta EUR Km-ga EUR
Hõljuvaine 8,00 9,60 Üldlämmastik 13,00 15,60
BHT7 12,00 14,40 Üldfosfor 13,00 15,60
KHT 17,00 20,40 pH 2,75 3,30
Pakett kokku 65,75 EUR 78,90 EUR

Proovide võtmine, transport ja tulemuste väljastamine

  Km-ta EUR Km-ga EUR

Proovi võtmine atesteeritud proovivõtja poolt ühest proovivõtupunktist

15,00 18,00

Transport proovivõtmiseks väljaspool Tartu linna (km hind)

1,00 1,20

Plaaniväliste kordusproovide võtmine ja analüüsimine Tartu linna asutuste ülereostustasu määramiseks 120,00 eur + 20% km =144,00 eur