Tartu joogivee kvaliteedinäitajad

Tartu linna joogivee kvaliteedinäitajad

Praegusel hetkel saab Tartu linn joogivett 30-40 erinevast puurkaevust, mis pumpavad põhjavett neljast erinevast veekihist. Seega ei saa tartlased joogivett ühest stabiilse koostisega veeallikast, vaid veetorudes ja veepuhastusjaamades segunenud erinevate puurkaevude ja erinevate veekihtide seguvett, mille keemiline koostis kõigub suhteliselt laiades piirides, kuid vaatamata sellele vastab EV-s ja EL-s kehtivatele joogivee normidele (Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr.61, mis on identne Euroopa Liidus kehtivate ISO 98/83/EC normidega). Missuguste puurkaevude vesi linnaelanike veekraanides parajasti domineerib, sõltub üldisest veetarbimisest antud piirkonnas ning võib seetõttu ka ööpäeva jooksul muutuda. Allpool esitatud tabelis on toodud andmed, millistes piirides Tartu linna joogivee kvaliteedinäitajad on ja missugused on Eesti Vabariigis (ja Euroopa Liidus) kehtivad piirnormid.

Vajadusel täpsema info saamiseks palume pöörduda AS Tartu Veevärk labori poole (tel 730 6233).

1. Mikrobioloogilised näitajad


Näitaja
Ühik  Lubatud piirsisaldus Sisaldus Tartu linna joogivees
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 0C PMÜ/1 ml 100 0-40

2. Keemilised näitajad


Näitaja
Ühik  Lubatud piirsisaldus Sisaldus Tartu linna joogivees
Antimon μg/l 5,0 < 0,02 - 0,03
Arseen μg/l 10 0,32 - 1,1
Benseen μg/l 1,0 < 0,1
Benso(a)püreen μg/l 0,010 < 0,00017
Boor µg/l 1000 28,1 - 556
Bromaat μg/l 10 < 10
1,2-dikloroetaan μg/l 3,0 < 0,2
Elavhõbe μg/l 1,0 < 0,1
Fluoriid mg/l 1,5 0,22 - 1,04
Kaadmium μg/l 5,0 < 0,02
Kroom μg/l 50 0,82 – 9,9
Nikkel μg/l 20 < 0,2 - 0,71
Nitraat mg/l 50 < 0,1 - 21,5
Nitrit mg/l 0,50 < 0,003
Pestitsiidid μg/l 0,10 < 0,005
Pestitsiidide summa μg/l 0,50 < 0,005
Plii μg/l 10 0,03 - 0,35
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud μg/l 0,10 < 0,005
Seleen μg/l 10 < 0,7
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen summa μg/l 10 < 0,2
Trihalometaanide summa μg/l 150 0
Tsüaniidid μg/l 50 < 2
Vask μg/l 2000 1,8 – 7,5

3. Indikaatorid


Näitaja
Ühik  Lubatud piirsisaldus Sisaldus Tartu linna joogivees
Alumiinium μg/l 200 <0,5 – 0,93
Ammoonium mg/l 0,50 0,02 - 0,13
Elektrijuhtivus (20 0C juures) μS cm-1 2500 602 - 917
Kloriidid mg/l 250 6,7 – 60,1
Mangaan μg/l 50 6 - 35
Naatrium mg/l 200 27 – 88,8
Oksüdeeritavus (PHT) mg/l 5,0 0,50 - 0,72
Orgaaniline süsinik (TOC) mg/l Ebatavaliste muutusteta 0,57 - 1,1
Raud mg/l 0,20 0,02 - 0,17
Sulfaat mg/l 250 3,2 – 38,2
pH pH ühik ≥6,5 ja ≤9,5 7,2 - 8,0
Hägusus NTU Ebatavaliste muutusteta < 0,18 – 0,33
Maitse lahjendusaste Ebatavaliste muutusteta 1 - 2
Lõhn lahjendusaste Ebatavaliste muutusteta 1 - 2
Värvus Pt/Co ühik Ebatavaliste muutusteta < 2 - 3

4. Radioloogilised näitajad


Näitaja
Ühik  Lubatud piirsisaldus Sisaldus Tartu linna joogivees
Triitium Bq/l 100 < 5,2
Efektiivdoos mSv/aastas 0,10 < 0,10

 5. Näitajad, millele piirsisaldust ei ole kehtestatud


Näitaja
Ühik Sisaldus Tartu linna joogivees
Üldkaredus mmol/l 1,7 - 4,5
dH0 9,5 – 25,2
Kuivjääk mg/l 370 - 607
Bromodiklorometaan μg/l <0,2
Bromoform μg/l <0,2
Dibromoklorometaan μg/l <0,2
Kloroform μg/l <1
Tetrakloroeteen μg/l <0,2
Trikloroeteen μg/l <0,3
Baarium μg/l 290-610
Berüllium μg/l <0,01
Kaalium mg/l 5,9-12,1
Kaltsium mg/l 37-124
Magneesium mg/l 28,8-37,5
Strontsium μg/l 127-825
Koobalt μg/l <0,02-0,06
Molübdeen μg/l 0,43-1,8
Tallium μg/l <0,01
Toorium μg/l <0,02
Tsink μg/l 2,7-94,2
Uraan μg/l 0,21-6,1
Vanaadium μg/l 0,03-0,80
Ühealuselised fenoolid μg/l <0,5
Kahealuselised fenoolid μg/l <0,5