Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise hinnakiri

hinnad alates okt 2014.pdf Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §14, §14 lg 1 ja §14 lg 2  ja Konkurentsiameti kooskõlastuse nr 9.1-3/14-013 kehtestab AS Tartu Veevärk alates 01.10.2014 a. alljärgnevad vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad (m3 kohta eurodes):
 

Teenuse liik                                           Teenuse hind            Käibemaks      Teenuse hind käibemaksuga
Abonenttasu                                                      0                                 0                                  0
Tasu võetud vee eest                                      0,616                         0,123                           0,739
Tasu heitvee ärajuhtimise eest (I grupp)         1,080                         0,216                           1,296
Tasu heitvee ärajuhtimise eest (II grupp)        1,590                         0,318                           1,908
Tasu heitvee ärajuhtimise eest (III grupp)       2,610                         0,522                           3,132

Hinnagruppide jaotus saasteainete kontsentratsiooni alusel on alljärgnev:

Saasteaine näitaja    I grupp         II grupp         III grupp        Maksimaalne piirkontsentratsioon
BHT7 mg/l             kuni 290        291 - 750       751 - 1400                     üle 1400
Hõljuvaine mg/l     kuni 300        301 - 720       721 - 1300                     üle 1300
Püld mg/l                kuni 5              5 - 15           16 - 30                            üle 30
Nüld mg/l               kuni 25           26 - 75           76 - 90                            üle 90
KHT mh/l               kuni 500        501 - 1500   1501 - 2500                      üle 2500
PH 6                         kuni 9             6 - 9               6 - 9                        alla 6 või üle 9
Naftasaadused mg/l kuni 0,3        0,3 - 1,0         1,1 - 5,0                          üle 5,0
   
a. Hinnagrupp määratakse kliendi reoveest võetavate analüüside põhjal maksimaalse saasteaine sisalduse järgi.
b. Kasvõi ühe saasteaine osas grupile ettenähtud kontsentratsiooni ületamisel võetakse reovee eest tasu määramisel aluseks järgmine grupp.
c. Kasvõi ühe saasteaine osas maksimaalse piirkontsentratsiooni ilmnemisel määratakse ülereostuse (reostus, mis ületab III grupi näitajat) eest hinnalisand keskkonnatasude seaduses toodud saastemäärade alusel.
d. Elanikkonna olmereovesi kuulub I gruppi.